คกก.เอดส์ชาติทุ่มงบกว่า 230 ล้านบาท ยุติเอดส์ ประสานแรงงานและศึกษาออกประกาศฯ ลดการตีตรา

Mon, 2015-11-09 14:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ ทุ่มงบประมาณกว่า230ล้านบาท จัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้ยาเสพติดวิธีฉีด เตรียมประสานกระทรวงแรงงานและศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงฯ ถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มผู้ติดเชื้อ

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 3/2558 ได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินงาน 2 เรื่อง เรื่องแรกการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2559 ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 1.งบกองทุน เพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค หมวดป้องกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  200 ล้านบาท สำหรับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภทสอง ซึ่งมีประมาณ 33,000 คน พนักงานบริการหญิง ประมาณ 38,000 คน ผู้ใช้ยาเสพติดวิธีฉีด มีประมาณ 2,600 คน  โดยโอนให้โรงพยาบาลเป้าหมายจัดบริการผสมผสานเชิงรุกร่วมกับภาคประชาชน ให้ความรู้ แจกถุงยางอนามัยร่วมกับสารหล่อลื่น  คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี  สนับสนุนระบบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ พัฒนาระบบบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยชุมชน

และ 2.งบการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 30.127 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในเขตสุขภาพ 13 เขต และการบริหารจัดการเอดส์ในสถานที่ทำงาน การจัดซื้อเข็มและอุปกรณ์สะอาด การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนจังหวัดและเขต รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์

เรื่องที่สอง การดำเนินงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ที่ต้องเร่งรัดเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการละเมิดสิทธิ การแก้ไขและคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการฝึกอบรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเอดส์กับการตีตรา/เลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน สำหรับสถานประกอบการ สถานศึกษา และผู้ให้บริการด้านสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและเข้าถึงบริการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และการสื่อสารสาธารณะในสังคมให้กว้างขวางต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ความเข้าใจว่าเอดส์เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ และให้การเคารพสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ยังเตรียมประสานให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงฯ ให้หน่วยงานในสังกัด ทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ