ครม.ตั้ง ‘โกวิท’ ผู้ตรวจแรงงาน เป็นเลขาธิการประกันสังคม

Wed, 2015-11-11 13:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ‘โกวิท สัจจวิเศษ’ ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

นายโกวิท สัจจวิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง