“ไทย-เกาหลีใต้” ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

Tue, 2016-01-12 15:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศปรับใช้กับบริบทภายในประเทศ เกาหลีใต้สนใจจุดเด่นของไทยเรื่องการเงินการคลังและการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย ส่วนไทยสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ทำได้สำเร็จ

ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (National Health Insurance Service: NHIS) ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือด้านหลักประกันสุขภาพประเทศไทย-เกาหลีใต้ขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานระบบบริการสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพของทั้ง 2 ประเทศ

ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้นั้น ได้รับการประเมินจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization), สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA: International Social Security Association) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO: International Labour Organization) ว่าเป็นระบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียวกันให้ประชาชนได้อย่างครอบคลุม และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบ NHIS ของเกาหลีใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เป็นสิ่งที่ไทยได้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ซึ่ง NHIS เกาหลีใต้ยินดีที่จะช่วย สปสช.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันสุขภาพ

ภญ.เนตรนภิส กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเด่นของหลักประกันสุขภาพไทยที่เกาหลีใต้สนใจ คือการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพของไทย และการพัฒนาระบบคุณภาพของการบริการด้านการแพทย์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติและปัจจุบันไทยก็เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานในประเด็นนี้ให้กับประเทศอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียนบวกสาม

“เมื่อเร็วๆ นี้  NHIS เกาหลีใต้ก็ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีด้วย ซึ่งจากความร่วมมือนี้ก็จะทำให้ทั้ง 2 ประเทศนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว