มติแพทยสภาอนุมัติให้ นศ.แพทย์ ม.สยาม เรียนชั้นคลินิกที่ รพ.พระนั่งเกล้า

Fri, 2016-01-15 12:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติคณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่ รพ.พระนั่งเกล้า

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้มีการพิจารณาและอภิปรายถึงผลดีและผลเสีย ความพร้อมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และคณาจารย์ที่จะมาช่วยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและปัจจัยประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีมติดังนี้

1.อนุมัติให้นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตามที่มหาวิทยาลัยสยามขออนุมัติมา ทั้งนี้ให้มีผลเมื่อมหาวิทยาลัยสยามได้ทำความตกลงกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นทางการแล้ว

2.มอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งกรรมการเพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

3.ผู้ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ ม.สยามได้เข้ามอบช่อดอกไม้ให้กับ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา และ คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ม.สยาม ด้วย