สบส.รับรองมาตรฐาน สถาบันผลิตบุคลากรสุขภาพระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ 80 แห่ง

Mon, 2016-01-18 15:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุมคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 7 สาขาวิชาชีพใหม่ในระบบบริการการแพทย์ อาทิ แพทย์แผนจีน รังสีเทคนิค ขึ้นทะเบียนรับรองสถาบันการศึกษารัฐ เอกชนที่เปิดหลักสูตรสอนระดับปริญญาตรี 80 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้วุฒิบัตรไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อสมัครทำงานหรือเปิดคลินิกได้ ส่วนศาสตร์ไคโรแพรคติก ยังไม่มีใครผ่านการรับรอง

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้ดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการสุขภาพในสาขาต่างๆ จากผู้ประกอบโรคศิลปะที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นการประกันคุณภาพผู้จบการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากสภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจและรับรองสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี 7 สาขาใหม่ ได้แก่

1.เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

2.กิจกรรมบำบัด

3.กายอุปกรณ์

4.รังสีเทคนิค

5.การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

6.จิตวิทยาคลินิก

และ 7. การแพทย์แผนจีน

ในปี 2558 นี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ได้ ทั้งหมด 80 แห่ง ประกอบด้วยภายในประเทศ 42 แห่ง และต่างประเทศ 38 แห่ง ประกอบด้วย จีน 32แห่ง  ฟิลิปปินส์ 4แห่ง ออสเตรเลีย 1แห่ง และสหรัฐอเมริกา 1 แห่ง   

นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการสอบขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะ หรือสมัครทำงานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้และยังสามารถเปิดคลินิกได้ โดยได้นำรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สบส. www.hss.moph.go.th ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายและต้องการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559  สามารถตรวจสอบก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเรียน หากไม่ปรากฏรายชื่อ แสดงว่าอาจเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าเรียน   

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานสถานศึกษานั้น จะพิจารณาทั้งสถาบันซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเรียนการสอน สัดส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษา สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสภาวิชาชีพ ต้องต่อใบรับรองทุก 5 ปี หากสถาบันใดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะต้องแจ้งคณะกรรมการวิชาชีพ ให้การรับรองภายใน 120 วันก่อนเปิดสอน โดยขั้นตอนการตรวจรับรองใช้เวลาประมาณ 120 วัน   

สำหรับศาสตร์ไคโรแพรคติก  ซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก บริการเกี่ยวกับการนวดจัดระบบโครงร่างกาย และมีบริการในต่างประเทศ ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดผ่านการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงสาธารณสุขและมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานี้ในประเทศ ทั้งนี้หากสถาบันการศึกษาใดต้องการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 7 สาขาใหม่ที่กล่าวมา สามารถยื่นเรื่องขอรับรองได้ที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ 02-193-7000