สธ.เตรียมรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้าง รพ.สต. 22 ม.ค.นี้

Wed, 2016-01-20 15:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับฟังความเห็น 22 ม.ค.นี้ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำมาปฏิรูประบบสุขภาพสาขาการบริการปฐมภูมิ ใน 3 ประเด็นคือ โครงสร้างของ รพ.สต.ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.และการกำหนดให้ รพ.สต.อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพในสาขาการบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับฟังความคิดเห็น การปรับโครงสร้าง รพ.สต. จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 นี้ โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและผู้แทนจาก รพ.สต จังหวัดละ 2 คน เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง 3 ประเด็นคือ  

1. โครงสร้างของ รพ.สต. ซึ่งขณะนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการและฝ่ายสนับสนุนบริการ  

2.ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

และ 3. การกำหนดให้ รพ.สต.อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการปรับแก้กฎกระทรวง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริการระดับปฐมภูมิเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล