‘หมอพลเดช’ เป็นเลขาธิการ สช.ต่อจาก ‘หมออำพล’ เริ่ม ก.ค.นี้

Mon, 2016-01-25 15:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

พ.พลเดช  ปิ่นประทีป

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ พ.พลเดช  ปิ่นประทีป ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนต่อไป ต่อจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอแล้ว โดย นพ.พลเดชจะเริ่มการทำงานในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้