เครือข่าย 14 องค์กรร้อง ‘นายกฯ’ ปฏิรูป ‘รพ.สต.’

Fri, 2016-01-29 16:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่าย 14 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ปฏิรูป รพ.สต.ยกฐานะ รพ.สต. 1 หมื่นแห่งมีมาตรฐาน กฎหมายรองรับ พร้อมหนุนงบพัฒนางาน และค่าตอบแทนบุคลากร 1 หมื่นล้านบาท ให้ ครม.ยกเลิกหนังสือ ก.พ.ที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับสูงขึ้น เหตุทำให้ ผอ.รพ.สต.ไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เรียกร้องแต่งตั้ง คกก.ติดตามปฏิรูป รพ.สต.ที่มาจากผู้แทน 14 องค์กรด้วย

เว็บไซต์แนวหน้า : 29 ม.ค. 59 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ.ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 14 องค์กร อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมบริหารงานสายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลชุมชน สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย กว่า 3,000 คน นำโดยนายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ดำเนินการปฏิรูปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในนามองค์กรเครือข่าย รพ.สต.ทั้ง 14 องค์กรขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนายกฐานะ รพ.สต.10,000 แห่งให้มีมาตรฐาน และมีสถานะทางกฎหมายรองรับ พร้อมสนับสนุนงบประมาณพัฒนางาน และค่าตอบแทนบุคลากร 10,000 ล้านบาท ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

อีกทั้ง ขอให้รัฐบาลปรับปรุงยกร่างกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อความเหมาะสมต่อการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในราชการสาธารณสุขภูมิภาค และจัดสรรกำลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสม

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1008.3.3/105 ลงวันที่ 27 มี.ค.2555 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเข้าสู่นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษของหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา 4 คน รวมถึงให้แก้ปัญหาคงามเหลื่อมล้ำ อัตราขั้นต่ำ ขั้นสูงของเงินเดือนข้าราชการ และค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิรูป รพ.สต.ที่มาจากผู้แทนทั้ง 14 องค์กร

ที่มา: http://www.naewna.com

ขอบคุณภาพจาก Facebook/หมออนามัยขี้ mouth