ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิใน 2 บอร์ดของ สปสช.แล้ว

Tue, 2016-02-09 17:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 2 คณะกรรมการของ สปสช.ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ทั้งคณะกรรมการหลักฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และคณะกรรมการควบคุมฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คนมีผลตั้งแต่ 9 ก.พ.59 เป็นต้นไป

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว) ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 คน

1.1 พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ

1.2 นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1.3 นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

1.4 นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

1.5 นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง

1.6 นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

1.7 นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จำนวน 6 คน

2.1 พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

2.2 พันเอก นพ.พงศธร เนตราคม ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช

2.3 นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย

2.4 นพ.ชาตรี บานชื่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

2.5 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

2.6 ร้อยตำรวจเอก จิรสวัสดิ์สุรฤทธิ์ธำรง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม