เตรียมเสนอธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่เข้า คกก.สุขภาพแห่งชาติ มี.ค.นี้

Fri, 2016-02-12 18:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ ระดมกำลังพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน เปิด 5 หมวดใหม่ เพิ่มจาก 12 หมวดเดิม มั่นใจเป็นกรอบทิศทางยกระดับการสร้างสุขภาวะคนไทยใน 10 ปีข้างหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องจาก ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมแกนทำงานยกร่างข้อมูล วิชาการ รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยธรรมนูญฯ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งกระบวนการทบทวนธรรมนูญฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้สนับสนุนการทำงานทางวิชาการ เพื่อประเมินผลจากการมีธรรมนูญฯ ฉบับแรก ทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพ จนถึงมีทีมวิชาการจากหลายสถาบันมาช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอทบทวนข้อความในธรรมนูญฯ ฉบับแรก จนได้ร่างธรรมนูญฯ ฉบับทบทวน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมหลายรูปแบบ ทั้งเวทีรับฟังความเห็นระดับพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสื่อสารขอรับความเห็นทางเอกสารจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายจำนวนมาก รวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพิจารณานำเอาความเห็นที่ประมวลจากทุกเวที ทุกหน่วยงานมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง ร่างธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งสุดท้ายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมเสนอร่างธรรมนูญฯ ฉบับทบทวนที่สมบูรณ์ต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประมาณเดือนมีนาคม 2559 นี้ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ จากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงาน องค์กรภาคีต่อไป

 “สิ่งที่ธรรมนูญฯ ฉบับทบทวนนี้พยายามให้ชัดเจนขึ้น คือ การกำหนดสถานะธรรมนูญฯ โดยขยายความจากการเป็นกรอบอ้างอิงหรือเจตนารมณ์ร่วมของสังคมตามธรรมนูญฯ ฉบับแรกให้เป็นรูปธรรมขึ้น ได้แก่ หน่วยงานและองค์กรรัฐสามารถนำไปใช้เป็นกรอบ แนวทางพัฒนาให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพผ่านระบบแผนบริหารราชการ ภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถใช้เป็นเป้าหมายร่วมของการพัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และยังเป็นเครื่องมือสื่อสารให้สังคมเข้าใจกรอบแนวทางระบบสุขภาพในอนาคตด้วย”

ทั้งนี้ ร่าง ฃธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน มีสาระสำคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนนิยามศัพท์ ส่วนหลักการสำคัญของระบบสุขภาพ รวม 3 หมวด ได้แก่ 1.ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ และ 3. การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ

ส่วน สาระรายหมวด รวมทั้งสิ้น 14 หมวด ประกอบด้วย 1.สิทธิด้านสุขภาพ 2.การสร้างเสริมสุขภาพ 3.การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 4.การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 5.การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 6.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7. การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 8.การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 9.การสร้างและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 10.การเงินการคลังด้านสุขภาพ 11.สุขภาพจิต 12.สุขภาพปัญญา 13.การอภิบาลระบบสุขภาพ และ 14.ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่