‘หมอปิยะสกล’ ลงนามประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพ ให้ อปท.ตั้ง คกก.ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่

Sun, 2016-02-14 15:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.ลงนามประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอนุกรรมการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราการชดเชยค่าบริการตามที่กำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับหมาย เป็นประธานกรรมการ 2.ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่หรือผู้แทน 4.สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่หรือผู้แทน 5.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่หรือผู้แทน 6.ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 7.ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิงในพื้นที่ 8.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยทำหน้าที่ พิจารณาจัดหา กำหนดอัตราการชดเชยค่าบริการ และเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ เข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม