7 องค์กรสุขภาพ ‘สธ.-องค์กร ส.’ เดินหน้าบูรณาการนโยบายสุขภาพ ขับเคลื่อนงานทิศทางเดียวกัน

Mon, 2016-02-29 11:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอปิยะสกล’ หารือ 7 องค์กร ส.ตั้งเป้าบูรณาการนโยบายสุขภาพร่วมกัน ขับเคลื่อนงานทิศทางเดียวกัน ระบุ ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของ สธ.และองค์กร ทั้งหมดเป็นพวกเดียวกัน ไม่มีใครใหญ่คนเดียว มีเอกภาพบนความหลากหลาย จากนี้จะหารือทุก 3 เดือน ประชุมเตรียมความพร้อมระดับปฏิบัติการทุกเดือน ระหว่างนี้จะเชิญหารือเรื่อง National Health Policy Board ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพไทย โดยทุกองค์กรสุขภาพ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และกระทรวงสาธารณสุข ว่า การประชุมในวันนี้มีบรรยากาศที่ดี เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร 7 ส. ซึ่งเป็นองค์กรขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ได้พูดคุยถึงภารกิจ แนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ให้รู้ว่า ณ วันนี้ แต่ละหน่วยงานทำงานอะไร นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันทำงาน เติมเต็มนโยบายสาธารณสุขและสุขภาพต่างๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ สุขภาพและสุขภาวะของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สธ.เป็นแกนประสาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในที่ประชุมดังกล่าว รมว.สาธารณสุข ได้กล่าวสรุปการประชุมว่า ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพวกเราทุกคน กระทรวงสาธารณสุข และ องค์กร ส. คือพวกเดียวกัน ไม่มีใครใหญ่คนเดียว แต่ต้องช่วยกันทำงานบนเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเอกภาพบนความหลากหลาย หน้าที่ของ รมว.สาธารณสุข คือการสร้างความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน จากนี้ไปจะเชิญประชุมทุก 3 เดือน และมีการประชุมเตรียมความพร้อมในระดับปฎิบัติการทุกเดือน ระหว่างนี้อาจเชิญมาหารือในประเด็น "National Health Policy Board" เพราะเป็นประเด็นเร่งด่วนและกระทบกับระบบสุขภาพของประเทศโดยตรง ประเด็นที่จะมีการหารือกันต่อไปในอนาคต คือ การแก้ไขกฎหมายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน