ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 มีมติเอกฉันท์ให้ “ทพ.ไพศาล กังวลกิจ” เป็นนายกทันตแพทยสภา เลือก ทพ.ศิริชัย และ ทพ.ธงชัย ดำรงตำแหน่งอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 และ 2 พร้อมแต่งตั้ง ทพ.อรรถพร เป็นเลขาธิการฯ ทพ.นฤมนัส เป็นรองเลขาธิการฯ และ ทพญ.แพร เป็นประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา ประกาศนโยบายเร่งผลักดัน 3 ประการ หนุนวิชาชีพทันตแพทยสภาก้าวหน้า 

ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข – เมื่อเวลา 13:30 น. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 เพื่อเลือกตั้งนายกทันตแพทยสภา อุปนายกทันตแพทยสภา โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่ง นายกทันตแพทยสภา วาระที่ 8 นี้ พร้อมกันที่ประชุมยังมีมติเลือก ผศ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ดำรงตำแหน่ง อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1, ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ดำรงตำแหน่งอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 2

นอกจากนี้ในที่ประชุม ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล ยังได้เสนอแต่งตั้ง ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการทันตแพทยสภา, ทพ.นฤมนัส คอวนิช ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการทันตแพทยสภา, พ.ต.อ.ทพ.พิมล บำรุง ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก และ ทพญ.แพร จิตตินันท์ ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา

ทั้งนี้ ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กล่าวว่า นโยบายที่ทันตแพทยสภาจะเร่งผลักดันจากนี้

ประการแรกคือ ทันตแพทยสภาจะเร่งขับเคลื่อนวิชาชีพทันตแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่และพลวัตรสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยต้องเป็นผู้นำวิชาการและการประกอบวิชาชีพในภูมิภาคนี้ให้ได้

ประการที่สอง เราจะผลักดันให้สมาชิกทันตแพทยสภามีส่วนในกิจการต่างๆ ของทันตแพทยสภาให้ได้มากที่สุด เพราะการทำงานของทันตแพทยสภาต้องอาศัยความร่วมมือจากทันตแพทย์ทุกคน เพื่อทำให้วิชาชีพมีความก้าวหน้า

ส่วนประการสุดท้ายคือ วิชาชีพทันตแพทยสภาต้องได้รับความเชื่อถือและมั่นใจจากประชาชนทุกคน ทำให้ประชาชนไว้วางใจเข้ามารับบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น สำหรับในส่วนนโยบายต่างๆ ที่ได้นำเสนอในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายและนำไปสู่กาผลักดันให้เกิดผลต่อไป

ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขยินดีที่จะทำงานร่วมกันทันตแพทยสภาเพื่อที่จะพัฒนางานต่างๆ ด้านทันตกรรมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านทันตกรรม การผลิตทันตแพทย์เพื่อบริการประชาชนต่อไป

สำหรับการประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. ที่สถาบันทันตกรรมต่อไป