รพ.รัฐ-เอกชนในไทยผ่านมาตรฐาน HA 761 แห่ง จากทั้งหมด 1,323 รพ.

Wed, 2016-03-09 17:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผย รพ.ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน 761 แห่ง หรือ 57% ผ่านคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA ตั้งเป้าให้ รพ.ทั้ง 1,323 แห่ง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย

วันนี้ (9 มีนาคม 2559) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ ให้โรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA: Healthcare Accreditation Institute) ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการสาธารณสุข เพราะการที่สถานพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐาน ย่อมส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สรพ.ได้เพิ่มให้มีการรับรองที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของสถานพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นการสนับสนุนนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ตามแนวทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการที่ไร้รอยต่อของสถานพยาบาล อันเป็นประโยชน์ยิ่งกับประชาชน

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในทุกส่วน ทั้งในระดับโรงพยาบาล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องอาศัยทั้งความรู้ การตระหนักรู้ และความร่วมมือของบุคลากร ทั้งระดับบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ จำนวน 761 แห่ง จาก 1,323 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.52 ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 622 แห่ง รพ.รัฐสังกัดอื่น 57 แห่ง รพ.เอกชน 82 แห่ง

ทั้งนี้ สรพ.ได้รับการรับรอง 3 ด้านคือ ด้านมาตรฐาน (Standard) ด้านองค์กร (Organization) และด้านโปรแกรมการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (Survey or Training Program) จาก International Society for Quality in Healthcare หรือ ISQua ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล ทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานการรับรองกระบวนคุณภาพ HA ของประเทศไทย เป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ นับเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญของระบบบริการสาธารณสุขของไทย

สำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับโดยมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศในวันนี้ประกอบด้วย

1.สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) ขั้นที่ 1 จำนวน 23 แห่ง ขั้นที่ 2 จำนวน 244 แห่ง ขั้น 3 จำนวน 761 แห่ง  

2.เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  

3.สถานพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค “ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”

4.สถานพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค “การเปลี่ยนตับ”  

และ 5.สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล ทีมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes Patient Care Team Award)