ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 21คลินิก บริการประชาชน 8,448 คน ฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ศ.นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่น 4(ปธพ.4) เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา  

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข เป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางจากส่วนกลางทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เครือข่ายของระบบสาธารณสุขในพื้นที่เป็นแกนหลักในการดำเนินงานทั้งในด้านสถานที่ บุคลากรและการรักษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องเข้ารับการรักษาในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในพื้นที่ใกล้เคียง มีโอกาสได้รับการตรวจรักษาจากอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมการสร้างระบบโรงพยาบาลสนาม เพื่อซักซ้อมความร่วมมือและใช้ได้จริงในกรณีมีความจำเป็นเช่น กรณีเกิดภัยพิบัติ ส่งเสริมการสร้างจิตอาสา และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในการเรียนรู้และจัดบริการระบบสุขภาพแก่ประชาชนร่วมกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในลักษณะโรงพยาบาลสนาม ครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในคลินิกเฉพาะทาง 21 คลินิก มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อาสากว่า 500 คน 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคิวเข้ารับการผ่าตัดในพื้นที่นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น โดยได้ดำเนินการล่วงหน้ากว่า2 เดือน ตั้งเป้าตรวจรักษาประชาชนไม่น้อยกว่า 8,448 ราย อาทิ ผ่าตัดเยื่อแก้วหูทะลุ 84 คน ผ่าตัดหัวใจ 84 ดวง ผ่าตัดตาต้อกระจก 50-70 ตา คัดกรองเบาหวานเข้าตา 300 คน เป็นต้น ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยคลินิกเฉพาะทาง  21 คลินิก ประกอบด้วย อายุรกรรม ศัลยกรรม เด็ก สูตินรีเวช หญิงและชายวัยทอง โรคหัวใจ หู คอ จมูก มะเร็งเต้านม ปากแหว่งเพดานโหว่ กระดูกและข้อ กายอุปกรณ์ สุขภาพจิต โรคทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ไต ผิวหนัง ฝังเข็ม ทันตกรรม โรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ขาเทียมแก่ผู้พิการอีกด้วย