ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข และฮาร์วาร์ด เอเชีย ร่วมมือกันพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้เป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพมืออาชีพ เพื่อช่วยกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพระดับพื้นที่ และประเทศ ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 4  จำนวน 50 คน ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับฮาร์วาร์ด เอเชีย จัดการอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นำไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ ที่สอดคล้องกับแผนกระทรวงสาธารณสุขและแผนประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพระดับพื้นที่และประเทศ ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ   

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพมืออาชีพนับว่ามีความสำคัญ และเป็นนวัตกรรมชั้นนำของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาและวิชาการกับหน่วยงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้อบรมจะได้ความรู้ในเรื่อง การสร้างกระบวนทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ การสร้างคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงไปสู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการกำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์และมุมมองจากหน่วยงานต้นแบบด้านบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร สุขภาพประชาชนและประเทศชาติ

ด้าน นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อบรมมาแล้วจำนวน 3 รุ่นจำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลการจัดการข้อมูลสารสนเทศ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน บูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ