กทม.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนางานผู้สูงอายุ

Sat, 2016-04-02 17:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุฯ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยมี สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มเขต เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน และแนวคิดในการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานคร พร้อมวางแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน และการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

พญ.กิตติยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ข้อคือ 

1.การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังรู้สึกมีความสำคัญต่อสังคมมากขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางสังคมและสุขภาพ

3.ด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชนในกรุงเทพฯ สำหรับประชากรในวัย 30 - 50 ปี เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

4.ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

5.ควรจะมีการบันทึกข้อมูล เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ และติดตามประเมินผลตามแผนของ กทม.จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการบริหาร

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับสมบูรณ์ ได้ ที่นี่

พบกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เชิญร่วมชมผลงาน/ผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้สูงอายุ การแสดงจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และร่วมเชียร์ผู้เข้าประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 “สง่า สมวัย ใส่ใจสุขภาพ” ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม