สธ.วางแผนผลิต-พัฒนากำลังคน ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

Wed, 2016-04-06 15:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข วางแผน บริหารจัดการ และพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ดูแลทั้งในเรื่องจำนวน สาขาที่ต้องการผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา มีกำลังคนเพียงพอ ตรงตามความต้องการใช้งานจริง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า กำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้ง รมว.สาธารณสุข ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการ เพื่อให้มีทั้งความเพียงพอ การกระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำบริการที่ดีให้ประชาชน 

ในการวางแผนการพัฒนาและบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งคณะกรรมการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข 1 ชุด มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และตั้งคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการดูแลเรื่องการวางแผน คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการ และคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องการพัฒนากำลังคน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ทั้งในเรื่องจำนวนที่ผลิต สาขาที่ต้องผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา โดยเน้นตอบสนองความต้องการของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ที่กำหนดว่าโรงพยาบาลหรือสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขแต่ละระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ มีแผนการพัฒนาอย่างไร ต้องการมีความเชี่ยวชาญสาขาไหน เพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ นำไปวางแผนการผลิตบุคลากรที่ตรงตามความต้องการใช้งานจริง

สำหรับเรื่องการบริหารจัดการอัตรากำลังที่ได้รับมาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการติดตามทั้งในเรื่องการบรรจุ ตลอดจนดูแลเรื่องความก้าวหน้าของกำลังคนทั้ง 25 สาขาวิชาชีพ และสาขาสนับสนุน โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน