แผนยุทธศาสตร์กำลังคน สธ.ปี 60-64 เสร็จแล้ว เตรียมตั้ง คกก.ขับเคลื่อนต่อ

สธ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 3 แนวทาง คือ กำลังคน การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนาองค์กร เผยจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารบุคลากรสาธารณสุข มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแผนยุทธศาสตร์กำลังคนทั้งการผลิต การกระจาย การพัฒนาตลอดจนการธำรงรักษาไว้ในระบบ ให้มีทั้งศักยภาพและเพียงพอต่อการจัดบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุข ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข (People strategy) เป็น 1 ใน 3 แผนยุทธศาสตร์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนไปพร้อมกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการ (Service strategy) และ ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร (Governance strategy) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ได้ให้ 12 เขตบริการสุขภาพ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบริการสุขภาพ พัฒนาระบบการจ้างงานให้มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจดี มีความสุข และความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและการเงิน อย่างครบวงจร โดยหารือกับคณะกรรมการวางแผนกำลังด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินการวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ก.พ. กพร. สภาพัฒน์ ทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ  

ทั้งนี้ การที่บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานทำให้เกิดผลคือ 

1.ลดและขจัดความขัดแย้งคนในองค์การ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้สันติวิธีในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความปรองดอง

2.สร้างพลังจิตใต้สำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

3.บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อนน้อมและให้อภัยซึ่งกันและกัน

4.บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

5.บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

6.บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
11 ชั่วโมง 47 นาที ago
อาภาพร
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
อาภาพร
1 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
11 ชั่วโมง 47 นาที ago
อาภาพร
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
อาภาพร
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน