ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยได้รับหนังสือแสดงความชื่นชมจากสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่องหลักการต้อนรับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้น “ความประหยัดไม่เป็นภาระของหน่วยงาน” ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นตัวอย่างให้ที่ดีแก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ชื่นชมในหลักการต้อนรับการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดย ป.ป.ช.เห็นว่า เป็นการเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้น “ความประหยัดและไม่เป็นภาระของหน่วยงาน” 

รวมทั้งยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นต่อไป โดยจะนำไปเผยแพร่ในจุลสารสุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.ด้วย

ทั้งนี้ หลักการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหาร ที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งในรูปแบบหนังสือราชการ อินโฟกราฟฟิค เพื่อเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน  มีหลักดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่

1.ห้ามมีแผ่นป้ายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน รวมทั้งห้องประชุม

2.หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับและประหยัด

3.การจัดแสดงนิทรรศการขอให้สมเหตุสมผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควรประดับและตกแต่งมากเกินความจำเป็น

4.อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสม

 5.ไม่จำเป็นต้องมีของฝากหรือของที่ระลึก เพราะของฝากหรือของที่ระลึกที่ดีที่สุดคือความสามัคคี พลังและความมุ่งมั่น ที่จะนำองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน