เสนอ 3 ข้อปรับค่าตอบแทน ขอใช้เกณฑ์เดียวกันในทุกวิชาชีพ ทั้งเรื่องกันดาร-ช่วงอายุงาน

Tue, 2016-05-10 17:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่น 3 ข้อเสนอในที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ. 11 พ.ค.นี้ 1.ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องกันดารและช่วงอายุการทำงานในทุกวิชาชีพ 2.ขอขยับค่าตอบแทน รพ.สต. และวิชาชีพอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนน้อย เพิ่มฐานล่างจากเดิมเป็น 2 เท่า 3.ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ รพ.สต.กันดารขาดแคลนบุคลากร และประชากรน้อย ควรจัดสรรค่าตอบแทนลง รพ.สต. 100%

นายริซกี สาร๊ะ เลขาชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) และผู้ประสานงานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (ผอ.รพ.สต.) กล่าวว่า ในการประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พ.ค.นี้ ชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต.จะยื่นข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องกันดารและช่วงอายุการทำงานในทุกวิชาชีพ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศ รายชื่อ รพ.สต.พื้นที่ปกติ กับพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรให้เหมือนที่ได้ประกาศให้โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ตามแนวทางค่าตอบแทนฉบับที่ 4 จนถึง ฉบับที่ 8-9 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้แก้ไขระเบียบค่าตอบแทน พ.ศ.2544 ที่ต้องให้คณะกรรมการจังหวัด ชงเรื่อง รพ.สตพื้นที่กันดารให้เขตตามข้อ 9 แต่เปลี่ยนให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประกาศแทนในระเบียบค่าตอบแทนฉบับใหม่เลย

2.ขอขยับค่าตอบแทน รพ.สต. (และวิชาชีพอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนน้อย) โดยชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต.เสนอเพิ่มฐานล่างจากเดิมเป็น 2 เท่า

3.ควรให้ความสำคัญกับ รพ.สต.เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ รพ.สต.กันดารขาดแคลนบุคลากร และประชากรน้อย ควรจัดสรรค่าตอบแทนลง รพ.สต. 100% ตามข้อมูลอ้างอิง ดังนี้

3.1 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 ก.ย.58 ในหมวด 7 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ข้อ 90-92

3.2 slide การบริหารกองทุน สปสช ของ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 ในหน้าค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ข้อ 3 และ 4