ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ผู้แทน สธ. เอเชียแปซิฟิก หารือแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคระบาด พัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค การเพิ่มจำนวนคนระบาดวิทยาภาคสนาม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ต่อ 200,000 ประชากร

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และผู้แทนองค์กรต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO), ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US CDC) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขไทย โดยกรมควบคุมโรค และประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประชุมข้างเคียงกับการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามประเทศอาเซียน บวกสาม (ASEAN+3 Field Epidemiology Training Network: FETN)

นพ.อำนวย กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนประเทศในอาเซียน บวกสาม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค ได้แก่ 1.การเพิ่มจำนวนคนระบาดวิทยาภาคสนาม 2.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ต่อ 200,000 ประชากร

ทั้งนี้ การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาได้กำหนดและคาดหวังให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมาย คือ ความครอบคลุมของนักระบาดวิทยาภาคสนามในประเทศ (นักระบาดวิทยาฯ รวมถึงแพทย์ สัตวแพทย์ นักชีวสถิติ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญปศุสัตว์) ใน 1 ต่อ 200,000 ประชากร หรือ 1 ต่อ 400,000 ประชากรฟาร์ม โดยกิจกรรมที่สำคัญของแผนปฎิบัติงานนี้คือ การจัดทำและนำไปใช้ในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศ เพื่อให้มีกำลังคนด้านระบาดวิทยาที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรับมือกับโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้ทันท่วงที

นพ.อำนวย กล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาคนี้จะช่วยสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการร่วมมือของเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย