ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ร่วมกับ สสส.และเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 ตั้งเป้าปีแรก 560,000 คน เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (8 มิถุนายน 2559) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.) นายมงคล เงินแจ้ง ตัวอย่างหมออนามัยเลิกสูบบุหรี่ และนายสาคร อุ่นแก้ว ตัวอย่าง อสม.เลิกสูบบุหรี่ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในปี 2558 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.7ล้านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของการตายทั้งหมด เป็นผู้ชาย 42,989 คน และผู้หญิง 7,721 คน ผลกระทบจากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียเท่ากับ 52.2 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 40,464 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งหมด และร้อยละ 73 ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 โดยการชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้เลิกสูบบุหรี่พร้อมลงชื่อสมัครใจเลิกบุหรี่ และทำกิจกรรมสำคัญอันถือเป็นคุณงามความดี ถวายแด่องค์ในหลวง ฯ ร่วมกันตั้งเป้าหมายไว้ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต และให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะใช้พลังเครือข่ายหมออนามัยและ อสม.เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เนื่องจาก อสม.มีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นจุดแข็งในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพคนที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ช่วยคัดกรอง แนะนำให้เลิก ป้องกันการกลับไปสูบ ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และสามารถเฝ้าระวังกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้ 

ด้าน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จะใช้การประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้เครือข่ายหมออนามัยระดับตำบล (รพ.สต.) อสม.ร่วมกับ อบต.และภาคีต่างๆ ชักชวนคนเริ่มเลิกบุหรี่เพิ่มสัปดาห์ละ 20 คนต่อตำบล หรือ 2 คนต่อหมู่บ้าน พร้อมลงชื่อสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ (สร้างนำซ่อม)” ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือ กิจกรรมสร้างนำซ่อม เลิกบุหรี่ เลิกเหล้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในระดับตำบล โดยสนับสนุนให้หมู่บ้านช่วยกันสลับกัน

ซึ่งในปีแรกจะทำให้เกิดคนเลิกครบ 6 เดือนได้ จำนวน 560,000 คนทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2560 และในปีที่ 2 (มิถุนายน 2560– พฤษภาคม 2561) รวมจำนวน 2 ล้านคน (นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา)  และปีที่ 3 (มิถุนายน 2561– พฤษภาคม 2562) มีจำนวน 3 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหากหมออนามัยและ อสม.ทั่วประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจัง การดำเนินงานนี้สำเร็จได้อย่างแน่นอน