ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยประกาศมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้แก่ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-21ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สำหรับความหมายของคำว่า “ครูแพทย์” หมายถึง ครูในฐานะผู้เป็น coach หรือพี่เลี้ยงนักศึกษาแพทย์ที่คอยช่วยเหลือดูแล แนะนำ และให้ feedback ที่เหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทุกด้าน โดยเฉพาะการฝึกทักษะเวชปฏิบัติ

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพิจารณาเห็นว่า รศ.นพ.ปรีดา เป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานในหน้าที่และมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้านทักษะ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากล้น รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีประสบการณ์อันทรงคุณค่ายิ่ง และเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง