คกก.ปฏิรูป รพ.ชุมชน เสนอปรับเป็น รพ.ประชารัฐ รอไม่นาน ค่ารักษาไม่แพง

Fri, 2016-06-17 21:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน เสนอปรับโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ ที่ปรับระบบไม่ต้องรอนาน และค่ารักษาไม่แพง ด้วยการปฏิรูป 4 ด้าน คือ ระบบบริการ คน การเงินการคลัง และโครงสร้าง

วันนี้ (17 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับฟังแนวทางการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ว่า ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานถึงแนวทางในการปฏิรูปกระทรวง โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่กึ่งกลางของระบบ เชื่อมลงไปถึงชุมชน ครอบครัว บุคคล และเชื่อมขึ้นไปที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป มีความคิดเห็นกับระบบอย่างไร จะปฏิรูปอย่างไร โดยขอให้เป็นการรวมพลังการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขอให้ยึดหลักในการบริหารตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระบิดา

โดยคณะกรรมการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ได้นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” ด้วยค่านิยม MOPH โดยยุทธศาสตร์ 4 Excellence คือ Service P&P People Governance โดยเสนอให้ปฏิรูป 4 ด้านคือ ระบบบริการ คน การเงินการคลัง และโครงสร้าง ทั้งนี้ เพื่อปฏิรูปให้โรงพยาบาลชุมชนเป็น “โรงพยาบาลประชารัฐ” ที่ไม่ต้องนาน และค่ารักษาพยาบาลไม่แพง

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาเข้าสู่ประเทศ 4.0 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งปฏิรูปมุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ เน้นบริการเชิงรุก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึงครอบคลุม และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งในการปฏิรูประบบบริการนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อรับมือและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจนั้น บุคลากรต้องร่วมมือร่วมใจทำงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ รายงานมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการ ที่ต้องมีการวางระบบบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ทั้งเงิน คน ของ การบริหารจัดการ ระบบยา ระบบดูแลผู้ป่วยได้ประมาณร้อยละ 67 ในความเป็นจริงต้องผ่านการรับรองทั้งหมดทุกแห่ง