จุดเด่นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ‘คู่แข่งน้อย-อำนาจต่อรองดี’

Sun, 2016-06-19 12:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หุ้นอินไซด์รายวัน : ในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลยังคงเป็นสถานพยาบาลที่ประชาชนคนในสังคมทุกๆ คนยังต้องใช้บริการ จากแนวโน้มการรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีจุดเด่นทั้งในด้านคู่แข่งจำนวนน้อยรายและมีอำนาจต่อรองที่ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูงและมีบริการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งบริการการรักษา ยารักษาโรค เครื่องมือทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ทำให้มองว่าธุรกิจโรงพยาบาลมีความน่าสนใจลงทุนสูง

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเราสามารถวิเคราะห์ได้จากอะไรบ้าง หากมองย้อนกลับมาในกลุ่มโรงพยาบาล มองว่าโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดูแลสุขภาพของภาครัฐบาล ยกตัวอย่าง งบประมาณด้านสาธารณสุข จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ย้อนหลัง 5 ปี (2552-2557) เติบโตเฉลี่ย 8.4% เพราะภาครัฐให้ความสำคัญต่อสุขภาพประชากร และมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น 5 ปี เติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 7.22% สามารถสะท้อนถึงการเติบโตของค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาล

ผู้เขียน : นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ email: Dr.win@one-asset.com

ขอบคุณที่มา หุ้นอินไซด์ ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2559