ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข สร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560  โดยระยะ 18 เดือน ปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่องการแพทย์ไทยในอนาคตว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุโดยในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้านคือ

1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

2.ระบบบริการ

3.การพัฒนาคน

และ 4.ระบบบริหารจัดการ

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ในระยะ 18 เดือน ได้ตั้งเป้าปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ให้มีความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล พัฒนาสมุนไพร สร้างระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ มีการจัดระบบการเงินการคลัง 

นอกจากนี้ ยังเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปีดูแลคนไทย 65 ล้านคน มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศ มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ