สบส.จัดทำ “แพ็คเกจสุขภาพ” บูมบริการพิเศษกลุ่มสแกนดิเนเวีย ราคาเดียวกันทุกที่

Sun, 2016-07-10 13:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำแพ็คเกจสุขภาพ แคมเปญบริการพิเศษแก่ชาวต่างชาติ 5 ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียและนอร์ดิก (สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์) ที่เข้ามาท่องเที่ยวไทย มี 2 ประเภท ได้แก่โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ และโปรแกรมทันตกรรมสำหรับเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ราคาบริการเดียวกันทุกที่ พร้อมเปิดรับสมัครคลินิก โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับมาตรฐานสากลเจซีไอและมีศักยภาพเข้าร่วม คาดเริ่มบริการตั้งแต่เดือนหน้าจนถึงธันวาคม 2559

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเดินหน้าพัฒนาการจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ชาวต่างชาติตามนโยบายเมดดิคัลฮับ (Medical Hub) ของรัฐบาลในปี 2559 ว่า ขณะนี้ สบส.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำแพ็คเกจ (Package) ด้านสุขภาพ เพื่อแคมเปญเป็นกรณีพิเศษแก่กลุ่มชาวต่างชาติในกลุ่มสแกนดิเนเวียและนอร์ดิก 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางมาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559  

เนื่องจากไทยมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาเหมาะสม ไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่งไทยมีความพร้อมในการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยแพ็คเกจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน            

นพ.ธงชัย กล่าวว่า แพ็คเกจด้านสุขภาพ มี 2 ประเภท ประกอบด้วย

1.ประเภทบริการตรวจสุขภาพ (Check Up) รายกลุ่มอายุ 4 กลุ่ม ซึ่งมีรายการตรวจแตกต่างกัน ได้แก่ อายุต่ำกว่า 30 ปี อายุตั้งแต่ 30-40 ปี อายุตั้งแต่ 40-50 ปี และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

2.ประเภทบริการทันตกรรม ซึ่งมี 2 ด้านคือด้านการป้องกันและการรักษา สำหรับกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่ 

โดย สบส.ได้เตรียมจัดทำหนังสือเปิดรับสมัครคลินิก และโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเจซีไอจำนวน 53 แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้ว เพื่อเข้าร่วมโครงการ และให้จัดส่งรายการบริการในแพ็คเกจสุขภาพในประเภทที่มีความพร้อมให้ สบส. จากนั้นจะประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดราคากลางให้เป็นราคาเดียวกันทุกแห่ง กำหนดแนวทาง/รูปแบบการเข้าใช้บริการต่างๆ ชาวต่างชาติสามารถเลือกใช้บริการที่ใดก็ได้ตามความสะด;d ทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม 2559 จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความเห็นชอบและเปิดตัวโครงการ คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคม 2559        

สำหรับการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมนั้น จะไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package) ของระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หากมีความประสงค์จะรับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (Out of Pocket) ส่วนใหญ่มีราคาสูง จึงทำให้ชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งค่าบริการถูกกว่าประมาณ 3-4 เท่าตัวและคุณภาพบริการดี 

การจัดแพ็คเกจบริการสุขภาพพิเศษสำหรับชาวต่างชาติกลุ่มสแกนดิเนเวียครั้งนี้ จะเน้นบริการเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อท่องเที่ยวหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ไม่ร่วมตางชาติที่พำนักระยะยาวหรือถาวรในประเทศไทย รายการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีขณะนี้ตั้งแต่ 2,900 บาท-22,000 บาท

ทั้งนี้ในปี 2558 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานชาวต่างชาติ 5 ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยจำนวน 815,882 คน ในรอบ 5 เดือนปี 2559 นี้ เข้ามา 435,733 คน