พระสงฆ์อาพาธด้วย 'โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง' เพิ่มขึ้น แนะญาติโยมใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตร

Sun, 2016-07-17 12:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถิติจาก รพ.สงฆ์พบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง เป็นลำดับต้นๆ โรคดังกล่าวล้วนเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคภัตตาหาร รพ.สงฆ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ทั่วประเทศ มีสุขภาพที่ดีและสามารถประกอบศาสนกิจตามปกติได้

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ปี 2558 พบว่ามีพระสงฆ์อาพาธเข้ารักษาด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เป็นประจำ ปัจจุบันพบว่าอาหารที่พุทธศาสนิกชนนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ มักเป็นอาหาร ที่มีไขมันสูง เช่น แกงกะทิ ขนมหวานต่างๆ นอกจากนี้ พระสงฆ์บางรูปสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเกิน 2 ขวดต่อวัน และฉันอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทำให้กระทบต่อสุขภาวะของพระสงฆ์และนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ

กรมการแพทย์จึงมอบหมายให้โรงพยาบาลสงฆ์จัดทำโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ทั่วทุกภาคของประเทศไทยขึ้น โดยการตรวจคัดกรองพระสงฆ์ สามเณรและเก็บฐานข้อมูลไว้สำหรับประกอบการวางแผน กำหนดแนวทาง และรูปแบบการดูแลพระสงฆ์ สามเณร ให้เหมาะสมตามกลุ่มสุขภาพ คือ กลุ่มสุขภาพดีจะเน้นการส่งเสริมและการป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงจะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลให้เหมาะสมเพื่อป้องกันโรค และกลุ่มป่วยจะเน้นการดูแลรักษา ฟื้นฟู จัดหอผู้ป่วยสำหรับพระสงฆ์ ที่อาพาธให้เหมาะสม และส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดดูแลกัน ทั้งนี้ เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร มีสุขภาพที่ดีและสามารถประกอบศาสนกิจต่างๆ ตามปกติได้ ตลอดจนถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่จะทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา หรืออื่นๆ ควรพิถีพิถันในการเลือกสิ่งของที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ สามเณร เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ พืชตระกูลถั่ว พืชผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด อาหารประเภทเนื้อปลา เต้าหู้ เป็นต้น หากเป็นอาหารสำเร็จรูปควรสังเกตวันผลิต วันหมดอายุ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด และมีไขมันสูง เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคต่างๆ และเป็นไปตามเจตนาของการทำบุญอย่างแท้จริงด้วย