สบส.พัฒนา “ชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดความดันโลหิต”

Sat, 2016-07-23 19:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างนวัตกรรมชุดตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงแม่นยำของเครื่องวัดความดันโลหิต ทั้งแบบดิจิตอลและแบบธรรมดา ช่วยให้แพทย์ตรวจวิเคราะห์รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ สร้างความมั่นใจมาตรฐานบริการประชาชน

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สบส.ได้ดำเนินการประกันคุณภาพของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ โดยได้จัดทำรายการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ที่ต้องทำการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ให้มั่นใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ช่วยให้แพทย์ตรวจวิเคราะห์รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต ตู้อบเด็ก เป็นต้น

โดยมีกองวิศวกรรมการแพทย์ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12 เขตทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ได้ตามมาตรฐาน

นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ในปีนี้กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้พัฒนาและจัดทำชุดตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องวัดความดันโลหิตซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์พื้นฐานที่ใช้ประจำในโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบดิจิตอล เนื่องจากใช้ง่าย รายงานค่าความดันของโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัวเลขทางหน้าจอ ชุดตรวจสอบที่พัฒนาครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมในการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง แม่นยำของเครื่องวัดความดันโลหิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยสามารถใช้ตรวจสอบกับเครื่องวัดความดันโลหิตทั้งแบบธรรมดาและแบบดิจิตอลซึ่งมีกว่า 10 ยี่ห้อ ได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เร่งจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ ให้บุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการแก่ประชาชน

ด้านนายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำนักงานฯ ดูแลโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งมี 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมกว่า 100 แห่ง ขณะนี้ได้จัดทำคู่มืออบรมการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐานที่มีความซับซ้อนน้อย 4 กลุ่ม รวม 19 ชนิด เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการประชาชน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก กลุ่มเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและกลุ่มเครื่องวัดความเร็วรอบ เป็นต้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตรวจสอบค่ามาตรฐานเครื่องมือดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ 69 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 34 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองและสามารถดูแลรักษาคุณภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยสำนักงานฯ จะติดตามควบคุมกำกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมวิธีการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้ครูพยาบาลประจำสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ 5 แห่งและมอบชุดตรวจสอบให้ด้วย เพื่อใช้ทดสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องได้เอง ได้แก่ สุขศาลาฯ บ้านแพรกตะคร้อ บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี บ้านทิไล่ป้า และบ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี