สธ.ให้ นพ.สสจ.กำกับ รพ.หนุนงบ Fixed Cost รพ.สต. ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ระดับ S, M, L

ปลัด สธ.ทำหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัดควบคุมกำกับให้ รพ.ทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณ Fixed Cost หรือต้นทุนคงที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ รพ.สต. แบ่งเป็น 3 ระดับ S, M, L ตามจำนวนประชากร เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.เป็นต้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามหนังสือเลขที่ 0204/22819 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

โดยระบุว่า ตามที่ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่และประชากรมากที่สุดในการดำเนินงานบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งต้องมีต้นทุนในการจัดบริการ และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนต้นทุนในการจัดบริการ โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายละเอียดในกรจัดบริการที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของการจัดบริการ กล่าวคือ ไม่ว่าจะจัดบริการปริมาณมากน้อย หรือไม่จัดบริการเลย ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนที่คงที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการให้บริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

1.จัดสรรตามขนาดของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

1.1 กลุ่ม S (ประชากรน้อยกว่า 3,000)

1.2 กลุ่ม M (ประชากร 3,000-8,000)

1.3 กลุ่ม L (ประชากรมากกว่า 8,000)

2.จัดสรรเป็นกลุ่มค่าใช้จ่าย ตามขนาดของ รพ.สต.และและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

2.1 ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร

2.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานธุรการ อัตรา 10,720 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตรา 8,450 บาท)

2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

3.การจ่ายค่าตอบแทนกรณี รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ และค่าจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) เป็นผู้ดูแลสนับสนุน

อัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)

กลุ่มค่าใช้จ่าย

กลุ่ม S

(ประชากรน้อยกว่า 3,000)

กลุ่ม M

(ประชากร 3,000-8,000)

กลุ่ม L

(ประชากรมากกว่า 8,000)

ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร

4,400

5,400

5,500

ค่าจ้าลูกจ้างชั่วคราว

19,170

19,170

19,170

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

1,430

2,930

5,330

รวม

25,000

27,500

30,000

ในการนี้ เพื่อให้ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสามารถดำเนินกิจกรรมบริการได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย เป้าหมาย และภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการในภาพรวมและควบคุมกำกับให้ รพ.ทุกแห่งให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแก่ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

อนึ่งในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) นั้น จะมีคณะทำงานติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

ความคิดเห็นล่าสุด

วสุนธรี เสรีสุชาติ
12 นาที 10 วินาที ago
นางสาวปราณี อุสุพันธ์
18 นาที 25 วินาที ago
คมสันต์ ใหม่คัน
23 นาที 56 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสุนธรี เสรีสุชาติ
12 นาที 10 วินาที ago
นางสาวปราณี อุสุพันธ์
18 นาที 25 วินาที ago
คมสันต์ ใหม่คัน
23 นาที 56 วินาที ago
กลับด้านบน