สธ.ให้ นพ.สสจ.กำกับ รพ.หนุนงบ Fixed Cost รพ.สต. ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ระดับ S, M, L

Fri, 2016-08-05 22:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ทำหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัดควบคุมกำกับให้ รพ.ทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณ Fixed Cost หรือต้นทุนคงที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ รพ.สต. แบ่งเป็น 3 ระดับ S, M, L ตามจำนวนประชากร เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.เป็นต้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามหนังสือเลขที่ 0204/22819 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

โดยระบุว่า ตามที่ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่และประชากรมากที่สุดในการดำเนินงานบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งต้องมีต้นทุนในการจัดบริการ และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนต้นทุนในการจัดบริการ โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายละเอียดในกรจัดบริการที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของการจัดบริการ กล่าวคือ ไม่ว่าจะจัดบริการปริมาณมากน้อย หรือไม่จัดบริการเลย ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนที่คงที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการให้บริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

1.จัดสรรตามขนาดของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

1.1 กลุ่ม S (ประชากรน้อยกว่า 3,000)

1.2 กลุ่ม M (ประชากร 3,000-8,000)

1.3 กลุ่ม L (ประชากรมากกว่า 8,000)

2.จัดสรรเป็นกลุ่มค่าใช้จ่าย ตามขนาดของ รพ.สต.และและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

2.1 ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร

2.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานธุรการ อัตรา 10,720 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตรา 8,450 บาท)

2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

3.การจ่ายค่าตอบแทนกรณี รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ และค่าจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) เป็นผู้ดูแลสนับสนุน

อัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)

กลุ่มค่าใช้จ่าย

กลุ่ม S

(ประชากรน้อยกว่า 3,000)

กลุ่ม M

(ประชากร 3,000-8,000)

กลุ่ม L

(ประชากรมากกว่า 8,000)

ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร

4,400

5,400

5,500

ค่าจ้าลูกจ้างชั่วคราว

19,170

19,170

19,170

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

1,430

2,930

5,330

รวม

25,000

27,500

30,000

ในการนี้ เพื่อให้ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสามารถดำเนินกิจกรรมบริการได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย เป้าหมาย และภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการในภาพรวมและควบคุมกำกับให้ รพ.ทุกแห่งให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแก่ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

อนึ่งในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) นั้น จะมีคณะทำงานติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์