สธ.อบรมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังเป็น ‘อาสาสมัครประจำครอบครัว’ ตั้งเป้าผลิต 4 ล้านคน

Mon, 2016-08-08 14:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.นำสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เข้ารับการอบรมเป็น “อาสาสมัครประจำครอบครัว” เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ตั้งเป้าผลิต 4 ล้านคนทั่วไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ รุ่นแรกอบรมสำเร็จแล้วที่ จ.กำแพงเพชร 116 คน

วันนี้ (8 สิงหาคม 2559) ที่ รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดแพงเพชร มอบประกาศนียบัตร อสค.รุ่นแรกของประเทศ 116 คน 

นพ.โสภณ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกว่าเป็นประเทศที่สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชน ในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้มีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อขยายเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ครัวเรือน ซึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการอบรม “อาสาสมัครประจำครอบครัวหรือ อสค.” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจัดการปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได้

โดยในระยะแรกของโครงการ จะเน้นการอบรมสมาชิกในครอบครัวใน 3 กลุ่มหลัก คือ ครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (CKD, LTC, NCDs) อาจจะเป็น ลูก หลาน ญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อนบ้านหรือบุคคลที่ครอบครัวไว้วางใจ ให้มาเป็นผู้ดูแลสุขภาพของครอบครัว โดยเพิ่มเติมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้งดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลพิเศษ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การพลิกตะแคงตัวป้องกันแผลกดทับ การทำความสะอาดร่างกาย การทำแผล เป็นต้น นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษา เพื่อให้เป็นอาสาสมัครที่มีพลังในครัวเรือน โดยมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น อสค. จากครอบครัวเป้าหมาย นำร่องตำบลละ5 คน สถานที่จัดอบรมคือ รพ.สต.หรือสถานบริการสุขภาพที่กำหนด ตั้งเป้าผลิต อสค. 4 ล้านคน ทั่วประเทศ 

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า หลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข กับกรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาให้เป็นหลักสูตร“อาสาสมัครประจำครอบครัวหรือ อสค.” เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง อันเป็นการเชื่อมประสานและต่อยอดการดูแลสุขภาพจากชุมชน สู่ครัวเรือน

โดย อสค. รุ่นแรกของประเทศไทย ผ่านการอบรมแล้ว ที่ จ.กำแพงเพชร จำนวน 116 คน ได้รับมอบ ใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัว ได้รับการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียน อสค. ซึ่งจะมีการอบรมเสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้และฟื้นฟูต่อเนื่อง