รพ.อุทัยธานี เปิด “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมือง 3 ทีมดูแลประชาชนเกือบ 3 หมื่นคน

กระทรวงสาธารณสุข เปิด “คลินิกหมอครอบครัว” จ.อุทัยธานี จัดระบบบริการปฐมภูมิให้บริการประชาชนได้รับบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัว สหวิชาชีพ หมออนามัย บริการครอบคลุมแบบเขตเมืองกว่า 30,000 คน ผสมผสาน ลดการป่วย รอคอย ซ้ำซ้อน ลดรายจ่าย ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและเปิดคลินิกหมอครอบครัว เขตเมืองของโรงพยาบาลอุทัยธานี

นพ.โสภณ กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) เป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องจัดบริการที่เหมาะสมให้กับประชาชนทุกคน จะให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งรายบุคคลและครอบครัวในเขตเมือง เพื่อให้เกิดการดูแลในพื้นที่ขนาดเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลได้ทั่วถึง การบริการในโรคพื้นฐานทั่วไปได้สะดวก รวดเร็ว

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า คลินิกหมอครอบครัว ยังมีบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รักษาพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลใหญ่ โดยจะมีการกำหนดพื้นที่และประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน โดยประชากรประมาณ 30,000 คน จะมีทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพ หมออนามัย ดูแล 3 ทีม ใช้หลักในการดูแลความเจ็บป่วยมากกว่าการดูแลเฉพาะโรค บริการที่ต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพประจำตัว ประจำครอบครัว ทั้งการส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนการประสานเชื่อมโยงกับชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่าย ซึ่งประชาชนจะได้รับการบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ให้การดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย จนถึงการส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง การดูแลทั้งตัวบุคคลและครอบครัว “เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน ลดการป่วย” ตั้งคลินิกรักษาในชุมชน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยจากการบริการในโรงพยาบาล

สำหรับ จ.อุทัยธานี ได้พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเป็นคลินิกหมอครอบครัว ที่ดูแลประชาชนในเขตเมือง 28,494 คน มีทีมดูแลจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน ทันตแพทย์ 3 คน ทันตาภิบาล 4 คน เภสัชกร 3 คน นักกายภาพบำบัด 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 13 คน นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน แพทย์แผนไทย 3 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนมารับบริการมากถึงร้อยละ 40 มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ให้ไปรับบริการที่คลินิกได้ด้วย การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถควบคุมเบาหวานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 36 ส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรักษาในคลินิกมากถึงร้อยละ 65 และยังสามารถควบคุมความดันของผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 33

รวมทั้ง ยังมีการนำระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขภาพระยะยาว (LTC) ในการดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง เพื่อให้ประชาชนเขตเมืองได้รับการบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ผู้นำชุมชน จึงทำให้สามารถเป็นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างแท้จริงในเขตเมืองปัจจุบัน

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 19 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 27 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
15 ชั่วโมง 17 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 19 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
กลับด้านบน