วงถกรับฟังความเห็น ‘บัตรทอง’ ไร้ข้อสรุป ‘แยกเงินเดือน-ร่วมจ่าย’

Fri, 2016-09-02 17:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.รับฟังความเห็นจัดทำข้อเสนอแก้กฎหมายบัตรทอง วงถกไร้ข้อสรุป “แยกเงินเดือนบุคลากร-ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล”

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2559 ตามมาตรา 18 (13) ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยห้องย่อยที่ 6 ได้หารือเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตั้งแต่ประเด็นการให้คำนิยาม โดยมีข้อเสนอให้ขยายคำว่าบริการสาธารณสุข ให้เรื่องบริการของบริการสาธารณสุขจากระดับครอบครัว เป็นระดับชุมชน ระดับสังคม ครอบคลุมการดูแลทางสังคม ให้แก้กฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมทั้งคนไทยที่มีสถานะชัดเจนและยังไม่ชัดเจน รวมถึงให้ระบุกลุ่มบุคคลที่รอการตรวจสอบสัญชาติและบุคคลชายขอบ หรือกำหนดมาตรการอื่นๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยมีข้อเสนอให้เพิ่มเติมสัดส่วนกรรมการจากองค์กรเอกชนให้ครบทั้ง 9 ด้าน และเห็นด้วยกับองค์ประกอบในส่วนขององค์กรวิชาชีพที่เป็นอยู่ พร้อมกันนี้เห็นควรให้เพิ่มเติมสัดส่วนของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.) และกำหนดสัดส่วนในแต่ละภาคส่วนที่เท่ากัน ที่สำคัญขอให้ทบทวนความเหมาะสม รมว.สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการตามมาตรา 18 (4) ที่ประชุมให้คงการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ให้บริการกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ตามมาตรา 18 (4) ไว้เช่นเดิม ส่วนการขยายความคุ้มครองให้ออกไปถึงการให้บริการผู้รับบริการทุกสิทธินั้น ขอให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม

ที่ประชุมยังเสนอให้ปรับแก้ไขมาตรา 47 ให้สอดคล้องกับมาตรา 18 (9) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เอกชน ภาคประชาชน และการได้รับค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ยังมีข้อเสนอให้ยกเลิกมาตรา 42 เนื่องจากมาตรา 41 ไม่ได้เน้นการพิสูจน์ถูกผิดจึงไม่ควรมีการไล่เบี้ย

ข้อเสนอเรื่องแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัว ด้วยการตัดข้อความมาตรา 46 (2) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรออกนั้น ที่ประชุมมีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย และไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงเห็นควรให้พิจารณาอย่างรอบคอบและให้คำนึงถึงการกระจายของบุคลากรร่วมด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนออื่นๆ อาทิ เพิ่มเติมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระและการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ 1 บาท จากงบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับดำเนินงานตามบทบาทของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

สำหรับประเด็นการร่วมจ่าย ที่ประชุมมีความคิดเห็นหลากหลาย มีทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่าย ไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่าย ณ หน่วยบริการ ถ้าจะร่วมจ่ายให้ร่วมจ่ายก่อนป่วย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม