“หมอปิยะสกล” แนะใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน สร้างความยั่งยืนหลักประกันสุขภาพ

“หมอปิยะสกล” เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2 : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 แนะใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ทั้งความเป็นเลิศส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา บุคลากรทางการแพทย์ และระบบข้อมูลสุขภาพ สร้างความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2 : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานร่วม 1,000 คน ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้รับบริการ กองทุนระบบสุขภาพต่างๆ นักวิชาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม    

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมหาแนวทางทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ ให้เป็นระบบที่มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น มีความเป็นธรรมและยั่งยืน แม้ว่าตลอดช่วง 14 ปีของการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่ด้วยสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นต้องร่วมกันประคับประคองเพื่อให้เดินหน้าไปได้

ทั้งนี้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข หมายความว่าการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความสุขด้วย หากเจ้าหน้าที่ไม่มีความสุขก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ประชาชนสุขภาพดีได้ ดังนั้นจึงต้องทำให้เกิดความสมดุล โดยใช้กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน เพื่อดำเนินงาน คือ

1.ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค นับเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศ หากประชาชนสุขภาพไม่ดี และต้องมุ่งรักษาอย่างเดียว การดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคงไม่มีทางประสบผลสำเร็จ ปีงบประมาณ 2560 นี้ จึงต้องวางรากฐานด้านสุขภาพให้มั่นคงและแข็งแกร่ง ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาบริหารต่อจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยต้องให้เกิดการดูแลประชากรทุกกลุ่ม แต่ปีนี้จะเน้นไปที่นโยบายดูแลเด็ก 0-5 ปี เริ่มดูแลตั้งแต่ในครรภ์ทั้งทารกและมารดา เนื่องจากจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

2.ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล โดยรัฐบาลขณะนี้ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายหมอครอบครัว โดย สปสช.ให้การสนับสนุน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้มีหมอครอบครัว 3 ทีมต่อประชากร 30,000 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้าจากนี้ ประชาชนจะได้รับการดูแลจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกคน

3.ความเป็นเลิศด้านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลรักษาที่ดี มีการส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อได้นั้น บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

4.ความเป็นเลิศด้านระบบข้อมูลสุขภาพ ต้องมีความกระจ่างชัดเจนและตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลด้านระบบสุขภาพที่ดี ส่งผลให้เมื่อที่จะมีการดำเนินนโยบายใด ข้อมูลที่มีจึงยังขาดความชัดเจนในการสนับสนุน ซึ่งประเทศไทยไม่ร่ำรวย ทั้งยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วมาก ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคนไทย  

“สิ่งที่อยากให้แนวทางชัดเจน ในการแบ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการ เพราะต้องการให้เกิดการต่อรองเพื่อประโยชน์ประชาชน โดย สปสช.ทำหน้าที่ต่อรองจัดซื้อเพื่อให้ประชาชนได้สิ่งที่ดีที่สุด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็ต่อรองเพื่อให้ประโยชน์สู่ประชาชนมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ทั้งจากการดำเนินงานคณะกรรมการ 7 คูณ 7 และคณะกรรมการ 5 คูณ 5 หรือแม้แต่ในบอร์ด สปสช.มีการพูดคุยกันมากขึ้น ขณะที่หน่วยงานตระกูล ส.ทั้งหลายทำหน้าที่วิจัยเพื่อเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพประเทศ ทั้งหมดนี้จะทำให้ระบบสุขภาพของประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อสู่ความยั่งยืน” รมว.สาธารณสุข กล่าว  

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
10 ชั่วโมง 27 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 51 นาที ago
Phawit Jitsabai
12 ชั่วโมง 18 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
10 ชั่วโมง 27 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 51 นาที ago
Phawit Jitsabai
12 ชั่วโมง 18 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน