ตรวจเยี่ยมเขต 4 ติดตามการเดินหน้าโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย”

Tue, 2016-10-11 15:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ. สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประเดิมเขตสุขภาพที่ 4 เขตแรกรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงานระดับเขตและจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายคนเลิกบุหรี่ ปีแรก 5 แสนกว่าคน  

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี – ในการประชุมติดตามสนับสนุนโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัย และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดแผนออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานในระยะแรกของโครงการฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระดับจังหวัด

ซึ่งได้กำหนดให้ เขต 4 เป็นเขตแรกของการประชุมติดตาม ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก

นพ.สุเทพ เพชรมาก

โดยมี นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายพิริยะ ทองสอน ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน และนางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Quitline 1600) มี นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับคณะและกล่าวพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯอย่างเต็มที่   

นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มีเป้าหมายเชิญชวนภาคีเครือข่ายเข้ามีมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้มากที่สุด เพื่อชักชวน เชิญชวน และรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561

“ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกจังหวัด 4 ภาค 12 เขตสุขภาพ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้จึงเป็นการติดตามผลการทำงานและสนับสนุนโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งครั้งนี้เขต 4 เป็นเขตแรกที่ทางคณะออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแก่คนทำงาน ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ร่วมกันแก้ไข เสนอแนะให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะการทำงานต้องร่วมใจ ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน  เรามีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้คนเลิกบุหรี่ได้ทั่วไทยและให้ได้ 3 ล้านใน 3 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้”  

ทั้งนี้ ได้กำหนดออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในลำดับต่อไปคือ เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นี้