รมว.สธ.ออกประกาศ ห้าม ขรก.เรี่ยไร จัดหาของขวัญปีใหม่ ให้ผู้บังคับบัญชา แนะใช้บัตรอวยพร

Sun, 2016-10-30 13:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอปิยะสกล “ออกประกาศ ห้าม ขรก.ชั้นผู้น้อย เรี่ยไร จัดหาของขวัญปีใหม่ ให้ ขรก.การเมือง ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา และให้รวมถึงครอบครัวด้วย แนะหากต้องการแสดงความยินดี ให้ใช้บัตรอวยพรแทน ชี้เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระบุให้ยึดตามมติ ครม. 7 ม.ค.40 ที่กำหนดให้ ขรก.ชั้นผู้น้อยพึงงดให้ของขวัญแก่ ขรก.ชั้นผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยระบุว่า

“เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ใกล้เข้ามานี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จึงส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 1 ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บังคับบัญชาด้วย

ข้อ 2 การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดเด็ดขาด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้”