สธ.หารือสำนักงบฯ ทำแผนปี 61 เน้นหนัก 5 ประเด็นเห็นผล 1 ปี 96 ตัวชี้วัด

Tue, 2016-11-08 18:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข หารือนโยบาย ทิศทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2561 กับผู้แทนสำนักงบประมาณ เน้นหนัก 5 ประเด็นให้เห็นผลในระยะ 1 ปี อาทิ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร หารือนโยบาย ทิศทางการจัดทำงบประมาณ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 กับนางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญมุ่งให้ทุกกระทรวงทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีแผนรองรับระยะ 5ปีและแผนระยะ 1 ปี โดยแผนงบประมาณปี 2560 และ 2561 ต้องมีความต่อเนื่อง เพราะเป็นการวางรากฐาน เป็นการลงทุนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการการทำแผน/โครงการ ให้เริ่มจากภายในกระทรวง ข้ามกระทรวง รัฐ เอกชนและประชาชน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ จากทุกกรม กองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ 2561 มี 16 แผนบูรณาการ ครอบคลุม 96 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 

1.ความมั่นคง อาทิ แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด               

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนตามกลุ่มวัย 

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม อาทิ ระบบประกันสุขภาพ

5.การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

และ 6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ การปราบปรามทุจริต การกระจายอำนาจ

สำหรับแผนงานในระยะ 1 ปี กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนักใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 16 แผนงาน 48 โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ด้านบริการปฐมภูมิ รองรับรัฐธรรมนูญ เพิ่มงบประมาณ 150 บาท/ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย 6 ล้านคน งบลงทุนตามแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บูรณาการ 3 กระทรวงหลักคือสาธารณสุข กลาโหมและศึกษาธิการ และแผนพัฒนาบริหารจัดการกำลังคน (ค่าตอบแทน)

ทั้งนี้ ในการบูรณาการแผนการทำงานกับกระทรวงต่างๆ เช่น เรื่องการบาดเจ็บทางถนน ขอให้มีการกำหนดตัวชี้วัด การจัดสรรงบประมาณ ตามภาระงานที่กระทรวงต่างๆ ต้องดำเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดที่จัดทำร่วมกันขอให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้และประสบความสำเร็จ