ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข สสส.และเครือข่ายหมออนามัย  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงาน เขตสุขภาพที่ 5 แนะใช้การเลิกบุหรี่วางรากฐานนำไปสู่ระบบการสร้างนำซ่อม เผยวางแผนอบรมเข้มให้ความรู้ อสม.–หมออนามัยระดับอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อมีเทคนิคชวนคนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย คาดเริ่มได้ปลาย ธ.ค.59 นี้ 

ในการประชุมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป้าหมายเชิญชวน รณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปี โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัยและคณะทำงาน ได้ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงาน นำโดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการตรวจเยี่ยมพร้อมด้วย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.  

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 และนายพิริยะ ทองสอน ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ซึ่งมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการฯนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ที่ร่วมกันชักชวนให้คนเลิกบุหรี่ และในเวลานี้ทุกคนอยู่ในภาวะโศกเศร้า อยากจะให้ทุกคนแปลงความโศกเศร้าเสียใจเป็นพลังความดี พลังที่อยากจะเห็นคนที่รักห่างไกลบุหรี่และมีสุขภาพที่ดี  อยากให้ความร่วมมือครั้งนี้สำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

“บุคลากรสาธารณสุขและ อสม.คือขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จและขยายต่อยอดเรื่องอื่นๆได้ การติดตามครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมให้กำลัง เป็นเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งกันและกัน การพบเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานถือเป็นเรื่องธรรมดา ต้องช่วยกันผ่านพ้นไปให้ได้ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การที่มีคนเลิกสูบบุหรี่  3 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปี เราต้องมาช่วยกันทำความดี เลิกบุหรี่เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน”  นพ.สุเทพ กล่าว  

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ทุกคนห่างไกลจากบุหรี่ และเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะความรู้สึกเดียวกัน คือ การเศร้าโศกเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้เป็นทำดีเพื่อพระองค์ท่านด้วยการเลิกบุหรี่ หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่สูบ แต่คนข้างเคียงคนสูบ ก็สามารถให้กำลังใจ แนะให้เลิกสูบบุหรี่ได้   

“การชวนเลิกบุหรี่ เป็นระบบสร้างนำซ่อมควบคู่กับซ่อมนำสร้าง ถ้าทำการสร้างได้จะทำให้ประหยัดการเจ็บป่วยได้มาก ถ้าใช้กุศโลบายคือ อุบายที่เป็นกุศล ด้วยการชวนคนเปลี่ยนพฤติกรรมสูบบุหรี่ ใช้การเลิกบุหรี่นำไปสู่ระบบการสร้างนำซ่อม และมีระบบในการชวนเลิกสูบบุหรี่ได้ก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่การชวนดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการวางรากฐานของระบบสร้างนำซ่อมต่อไปในอนาคต โดยเป้าหมายของโครงการฯ เป็นการทำถวายในหลวงที่เป็นศูนย์รวมใจ หากมีคนสามารถเลิกบุหรี่ได้พระองค์ท่านคงดีใจ ซึ่งถือเป็นอานิสงค์ที่สูงสุด”   

นพ.บัณฑิต กล่าวต่อว่า ในเร็วๆ นี้ จะมีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นการชี้แจงเทคนิคการเลิกบุหรี่ เทคนิคการชวนคนเลิกบุหรี่ ตลอดจนการชี้แจง อสม.ในการไปเชิญชวนคนเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายให้มีคนเลิกบุหรี่ รพ.สต.ละ 80 คนขึ้นไปและ อสม. 1 คน ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ 1 คน เป้าหมายปีแรก 560,000 คน ทั้งนี้จะมีทีมวิชาการและผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และคำปรึกษา ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ หมออนามัยจากทุกตำบลในอำเภอ จำนวน 2 คน/ตำบล และประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน รวมประมาณ 100 คนต่ออำเภอ รวม 878 อำเภอทั่วประเทศ คาดจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560      

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ ร่วมทำความดี เลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยสามารถขอแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครได้ที่ อสม./รพ.สต. และ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์  www.quitforking.com