ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 17 หน่วยงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนาม

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า สปสช.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับอีก 16 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุม 4 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อมบริการสาธารณะ รองรับสังคมไทยที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า บทบาทของ สปสช.ในการลงนามครั้งนี้ คือ

1.การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก และการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

2.สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

3.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) เพื่อดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ 17 หน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และกรมกิจการผู้สูงอายุ