‘สป.สธ.-สสจ.อ่างทอง-สปสช.’ ได้ที่หนึ่ง ผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปี 59 สายสาธารณสุข

Sat, 2016-11-26 13:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ป.ป.ท.ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559 หน่วยงานสังกัด สธ.-ในกำกับ รมว.สธ.ได้คะแนนสูงมาก 15 แห่ง ที่หนึ่งของแต่ละประเภท คือ ระดับกรมวิชาการ สป.สธ.ได้คะแนนอันดับหนึ่ง ระดับจังหวัด สสจ.อ่างทองได้อันดับหนึ่ง ส่วนหน่วยงานภายใต้กำกับ สปสช.ได้อันดับหนึ่ง ‘หมอปิยะสกล’ เตรียมมอบโล่รางวัลให้ 7 ธ.ค.นี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) (ดู ที่นี่) สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับของ รมว.สาธารณสุข ที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 5 อันดับแรก มีดังนี้

หน่วยงานระดับกรมวิชาการ ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 88.22 คะแนน

2.กรมสุขภาพจิต 84.22 คะแนน

3.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 81.36

4.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 81.22 คะแนน

5.กรมการแพทย์ 80.11 คะแนน

หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 85.27 คะแนน

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 84.65 คะแนน

3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 84.02 คะแนน

4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 83.71 คะแนน

5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 83.63 คะแนน

หน่วยงานรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและองค์การมหาชน ระดับสูงมาก 5 ลำดับแรก ดังนี้

1.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 84.56 คะแนน

2.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 83.04 คะแนน

3.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 82.80 คะแนน

4.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) 81.66 คะแนน

5.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 80.16 คะแนน

ทั้งนี้มีรายงานว่า ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันประชุมกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขจะมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการทั้ง 15 แห่งดังกล่าวข้างต้น