บริษัทบุหรี่แพ้คดีอีก ศาลอังกฤษตัดสินซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สิน

Tue, 2016-12-06 23:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น

ซองบุหรี่แบบเรียบเป็นข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ โดยบนซองบุหรี่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันโลโก้ และเครื่องหมายการค้า พิมพ์ได้เฉพาะชื่อยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษรและภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ โดยเฉพาะต่อเด็ก และเยาวชนซึ่งซองบุหรี่แบบเรียบเป็นบทบัญญัติหนึ่งของกฎหมายเด็กและครอบครัวของอังกฤษ พ.ศ.2547

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ที่ออสเตรเลียออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ บริษัทบุหรี่ได้มีการฟ้องศาลรวม 5 คดี  ทั้งในออสเตรเลีย อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ศาลประเทศอังกฤษ ศาลรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส จากการที่ประเทศเหล่านี้ได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ รวมทั้งศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป เนื่องจากกฎหมายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรปกำหนดให้สมาชิก 28 ประเทศออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้ แต่บริษัทบุหรี่แพ้คดีที่ฟ้องร้องให้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นโมฆะทั้งหมด และสหประชาชาติได้เร่งรัดให้ประเทศต่างๆ ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อลดจำนวนเด็กที่ติดบุหรี่

ทั้งนี้ มาตรา 38 ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระสองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ ได้ให้อำนาจรัฐบาลในการออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคต ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้รับการวิ่งเต้นค้านอย่างหนักโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติในขณะนี้