สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ สร้างกำลังคนสุขภาพ ‘เก่ง ดี มีความสุข’

Thu, 2016-12-08 14:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศกำลังคนด้านสุขภาพ ให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมค่านิยม MOPH เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข รักและภูมิใจในการทำงาน บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence) การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017) จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนำตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการกำลังคน แนวทางการขับเคลื่อนดัชนีวัดความสุขเจ้าหน้าที่และค่านิยมองค์กรไปปรับใช้ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

นพ.โสภณ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงาน เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีสุขภาพไปใช้ รวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนี้ ได้ให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการส่งเสริมค่านิยม MOPH เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและภูมิใจในการทำงาน บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กำหนดตัวชี้วัดในปี 2560 สัดส่วนอัตรากำลังคนระหว่างเขตสุขภาพต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 และดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ร้อยละ 50

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ เพื่อให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ

1.พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกำลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกำลังคน และระบบสารสนเทศ

2.ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างพอเพียงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจ พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.บริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษา เน้นการปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม มีระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

และ 4.สร้างภาคีเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบุคลากร การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ