สธ.มอบประกาศนียบัตร หมอเวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นที่ 1 ‘100 คน’

Mon, 2016-12-26 13:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.มอบประกาศนียบัตรแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นที่ 1 100 คน เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ปี 59 จัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ปี 60 เตรียมเปิดอบรมอีก 2 รุ่น 200 คน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมอมารีเอเชียแอร์พอร์ท กทม. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฎิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว

นพ.โสภณ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุน นโยบายคลินิกหมอครอบครัว เพื่อปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพประชาชน ด้านการบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยมีทีมหมอครอบครัว ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและร่วมดูแลสุขภาพประชาชนด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม และ เพื่อให้เป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 258 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้าน ต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ (ช) ด้านอื่นๆ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายคลินิกหมอครอบครัว หรือ Primary Care Cluster โดยมีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนในสัดส่วน 1 ทีมต่อประชาชน 10,000 คน ให้บรรลุเป้าหมาย 6,500 ทีมในเวลา 10 ปี

ในปี 2559 เปิดดำเนินการนำร่องแล้ว 48 ทีมใน 16 จังหวัด และในปี 2560 จะเปิดดำเนินการอีก 548 ทีม รวมเป็น 596 ทีม ครอบคลุมประชาชน 6 ล้านคนในทุกจังหวัดทั้งเขตเมืองและเขตชนบท แต่ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวยังมีจำนวนไม่เพียงพอกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการจัดอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

โดยหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าว จัดอบรมในเนื้อหาสำคัญคือ การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ, หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ, การดูแลแบบองค์รวมประชากรทุกกลุ่มวัย และการดูแลภาวะเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อน

ใช้เวลาในการอบรมรวม 4 เดือนในปีงบประมาณ 2559 จัดการอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน รุ่นที่จะจบหลักสูตรในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 เมื่อจบการอบรมแล้ว แพทย์ที่ผ่านการอบรมทุกคนจะกลับไปทำงานในคลินิกหมอครอบครัวเป็นการประจำ กระจายทั่วประเทศ เป็นการขยายการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัวคือ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี สำหรับรุ่นที่ 2 จำนวน 100 คนจะจบหลักสูตรในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจะจัดอบรมในปี 2560 อีก 2 รุ่น จำนวน 200 คนต่อไป