อบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6

กรมสุขภาพจิต อบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 มุ่งขยายเครือข่าย กระจายพลังในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนสู่ระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กทม. มุ่งขยายเครือข่าย กระจายพลังในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนสู่ระดับพื้นที่

นพ.บุญเรือง กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลจิตใจประชาชน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการสู่การเป็นผู้นำทางสุขภาพจิตของประเทศ ซึ่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิชาชีพที่กระจายอยู่ในทุกๆ พื้นที่หลายภาคส่วน และใกล้ชิดประชาชน นับเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ การจัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชนนี้ จึงเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชุมชน เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายที่จะร่วมมือกันในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

โดยหลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นจากความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสุขภาพจิตที่สำคัญ รวมถึงเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานในพื้นที่ ได้แก่ การดูแลสุขภาพจิตในแต่ละกลุ่มวัย เทคนิคในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และเทคนิคที่จำเป็นต่อการบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต มีการอบรมแล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จากศูนย์สุขภาพจิตและจากเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

“จากการถอดบทเรียนและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและได้รับความรู้ทางด้านการทำงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับสูง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ของตนเองได้ สำหรับการอบรม รุ่นที่ 6 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต และช่วงที่ 2 เป็นการอบรมกระบวนการทำงานในชุมชนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
1 สัปดาห์ 1 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
1 สัปดาห์ 1 วัน ago
กลับด้านบน