ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ตั้งเป้าพัฒนา รพ.สต. 9,750 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ภายใน 5 ปี คือ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดีและประชาชนสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ จ.อุดรธานี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล “รพ.สต.ติดดาว” ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยใช้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) ระบบบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence)

“การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นจะยกระดับคุณภาพการบริการของรพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานบริการเพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อมูลของประชาชนในความรับผิดชอบสามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นพ.โสภณ กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย

1.บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ

2.ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ

3.บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุข ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง

4.บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ

5.ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย อีก 20 ปีข้างหน้า ให้อายุเฉลี่ยประชาชนเท่ากับ 85 ปี และอายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีเท่ากับ 72 ปี ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิจะเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่จะเน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และเป็นกลไกที่คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการพัฒนา รพ.สต.ที่มีอยู่ 9,750 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่งภายใน 5 ปี หรือภายในปี 2565 เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน