สปสช.เขต 4 สระบุรีแจงแนวทางบริหารจัดการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการสิทธิบัตรทอง

Tue, 2017-01-31 20:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เขต 4 สระบุรีแจงแนวทางการบริหารจัดการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง หลังพบอาการบกพร่องทางการได้ยิน แพทย์ตรวจรักษาได้รับเครื่องช่วยฟังตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ รพ.ในเขตพื้นที่ 8 แห่งพร้อมให้บริการ ส่วน รพ.ที่ให้บริการส่งข้อมูลให้ สปสช.เพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดสรรงบสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง ตามความจำเป็นและตามมาตรฐานที่กำหนด  

ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.เขต 4 สระบุรีได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยบริการมีการบริหารจัดการและการจัดบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นต่อการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ส่วนงบประมาณการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ปี 2560 ในเขตพื้นที่แบ่งเป็นงบค่าบริการ 3 ประเภทได้แก่ งบค่าบริการเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3.4 ล้านบาท (งบค้างจ่ายปี 59) งบค่าบริการกายอุปกรณ์ จำนวน 1.7 ล้านบา และงบค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 9 รายการ จำนวน 17 ล้านบาท

นพ.ชลอ กล่าวต่อว่า งบค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประกอบด้วย 9 รายการ ได้แก่ กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด การแก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น Early Intervention และ Phenol block

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เมื่อมีภาวะบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ก็จะได้รับบริการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ  ส่วนบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง ซึ่งผู้สูญเสียการได้ยินจะได้รับการตรวจประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินโดยแพทย์เฉพาะทาง และพิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง สำหรับเกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง ต้องเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

สำหรับหน่วยบริการที่จัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังในพื้นที่ มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี, รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี, รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง, รพ.พระนารายณ์มหาราช รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี, รพ.สระบุรี รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี, รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.นครนายก ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยหน่วยบริการจะส่งข้อมูลเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายมายัง สปสช. ภายใน 30 วันหลังการให้บริการ

ทั้งนี้ สปสช. มีการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการสำหรับหน่วยบริการที่จัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังทุก 2 ปี หากหน่วยบริการใดที่มีความพร้อมในการจัดบริการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ได้ที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี โทรศัพท์ 036-213205 หรือสอบถามรายละเอียดการรับบริการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง