เปิด ‘9 เมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม’

Tue, 2017-01-24 21:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘สธ.-มท.-สปสช.-สสส.’ เปิด ‘9 เมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม’ ชูผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าว “โครงการ 9เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำสารคดี “9เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” เผยแพร่ความสำเร็จของการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพอำเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) นำเสนอผลงานของแต่ละพื้นที่ ที่น้อมนำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงาน และพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โดยคัดสรร 9 เรื่อง จาก 73 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ 1. อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สานต่อโครงการพระราชดำริและการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านนวัตกรรมโบว์แดงแสลงใจ 2. อ.ปัว จ.น่าน อดีตพื้นที่สีแดงที่พ่อได้พัฒนาโดยเล็งเห็นความสำคัญของผืนป่าและต้นน้ำ นำสู่การสานต่ออนุรักษ์น้ำและป่าไม้ ลดการใช้สารพิษในสิ่งแวดล้อม และป้องกันผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3. อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เครือข่ายภาคประชาชนที่จับมือร่วมกับท้องถิ่นและระบบสุขภาพ 4. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยการทำงานที่เชื่อมโยงของภาคประชาชน ท้องถิ่น และระบบสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยการหลอมรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการดูแลสุภาพ 6. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กับเป้าหมายการทำงานเพื่อเตรียมคนให้มีคุณภาพ 7. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กับการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อสุขภาพในชุมชน 8. อ.นาทวี จ.สงขลา กับระบบจัดการช่วยเหลือและดูแลผู้พิการ 9. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับเครือข่ายการทำงานสังคมคนพิการที่ไม่ทอดทิ้งกัน โดยดึงพลังของชุมชนเข้าร่วมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ความสงบในพื้นที่

โดยคัดสรร 9 เรื่อง จาก 73 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ 1. อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สานต่อโครงการพระราชดำริและการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านนวัตกรรมโบว์แดงแสลงใจ 2. อ.ปัว จ.น่าน อดีตพื้นที่สีแดงที่พ่อได้พัฒนาโดยเล็งเห็นความสำคัญของผืนป่าและต้นน้ำ นำสู่การสานต่ออนุรักษ์น้ำและป่าไม้ ลดการใช้สารพิษในสิ่งแวดล้อม และป้องกันผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3. อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เครือข่ายภาคประชาชนที่จับมือร่วมกับท้องถิ่นและระบบสุขภาพ 4. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยการทำงานที่เชื่อมโยงของภาคประชาชน ท้องถิ่น และระบบสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 5. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยการหลอมรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการดูแลสุภาพ 6. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กับเป้าหมายการทำงานเพื่อเตรียมคนให้มีคุณภาพ 7. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กับการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อสุขภาพในชุมชน 8. อ.นาทวี จ.สงขลา กับระบบจัดการช่วยเหลือและดูแลผู้พิการ 9. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับเครือข่ายการทำงานสังคมคนพิการที่ไม่ทอดทิ้งกัน โดยดึงพลังของชุมชนเข้าร่วมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ความสงบในพื้นที่

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม