สบส.เตือน คลินิกทำฟันต้องติดป้ายแสดงค่ารักษาชัดเจน ห้ามเก็บเกินราคา

Sat, 2017-02-04 15:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนคลินิกทำฟันทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 อย่างเคร่งครัด ให้ติดป้ายแสดงอัตราค่ารักษา ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการให้เห็นได้ชัดเจน ประชาชนสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้ พร้อมร่วมมือกับประกันสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนเป็น 900 บาทต่อคน แต่พบว่าคลินิกบางแห่งขึ้นราคาค่าบริการทันตกรรมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ นั้น

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร

ความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาคลินิกทันตกรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินราคาป้ายที่ติดแสดงอยู่ที่คลินิก หรือไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากกรม สบส. ได้รับเรื่องจากสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการทันที

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะออกตรวจตราคลินิกทันตกรรมทั้งในเขต กทม.และประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการในระดับจังหวัดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมทั้งผู้ประกันตนด้วย 

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 กำหนดให้คลินิกทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรม สบส. จะต้องแสดงรายละเอียดสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1.ชื่อสถานพยาบาล 

2.รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

และ 3.อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วยให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนที่จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนรับบริการจากคลินิก  

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สำนักสถานพยาบาลฯ ได้มีแผนตรวจสอบคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ กรม สบส. จำนวน 4,244 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ใน กทม. 1,461 แห่ง และในต่างจังหวัด 2,783 แห่ง โดยใน กทม. ทางสำนักสถานพยาบาลฯ จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรฐานทั้ง5 ด้าน ได้แก่ สถานที่, ผู้ให้บริการ, การบริการ, เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ และความปลอดภัย ส่วนในต่างจังหวัดอยู่ในความดูแลของสำนักสาธารณสุขจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน หากแห่งใดตกเกณฑ์มาตรฐานแม้ข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที และในกรณีที่คลินิกทันตกรรมไม่แสดงอัตราค่าบริการให้ชัดเจน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบคลินิกแห่งใดไม่แสดงอัตราค่าบริการ หรือไม่มีจุดให้สอบถามอัตราค่าบริการ ให้แจ้งที่เฟซบุ๊ก สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 02-193-7999 กรม สบส.จะดำเนินการโดยไม่ละเว้น