ปลัด สธ.ตั้ง “2 นพ.สสจ.คนใหม่ 2 ผอ.รพ.”

Wed, 2017-02-08 09:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘หมอโสภณ’ ลงนามแต่งตั้ง “2 นพ.สสจ.คนใหม่ 2 ผอ.รพ.” ย้ายสลับ ผอ.รพศ./รพท. พร้อมแต่งตั้งรักษาการ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ย้ายข้าราชการ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 146/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (วิชาการเชี่ยวชาญ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ผู้อำนวยการสูง)

2.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (วิชาการเชี่ยวชาญ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา (ผู้อำนวยการสูง)

3.นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา (ผู้อำนวยการสูง) เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ผู้อำนวยการสูง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 147/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก (ผู้อำนวยการสูง) เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี (ผู้อำนวยการสูง)

2.นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี (ผู้อำนวยการสูง) เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม (ผู้อำนวยการสูง)

3.นพ.สมชาย เชื้อนานนท์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) (วิชาการเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู (อำนวยการสูง)

4.พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู (อำนวยการสูง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี (ผู้อำนวยการสูง)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 148/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.นพ.วัชรินทร์ จันทร์สม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก (ผู้อำนวยการระดับสูง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 4 รายดังนี้

1.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (วิชาการเชี่ยวชาญ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ผู้อำนวยการสูง)

2.นพ.มณเทียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (อำนวยการสูง) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (อำนวยการสูง)

3.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา (อำนวยการสูง) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (อำนวยการสูง)

4.นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (วิชาการเชี่ยวชาญ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา (อำนวยการสูง)